Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Żerków

Zostało założone w lutym 2012 r.

W skład Stowarzyszenia wchodzą:

Prezes – Ireneusz Krawczuk
Wiceprezes – Marian Kołodziejczyk
Skarbnik – Sebastian Mielcarek

Były prezes: Izabela Krawczyk (do 2013)

Skład Komisji rewizyjnej:

Maria Gembara
Jarosław Sipowicz
Dorota Szymecka – Krata

Cel – Strategia rozwoju:

 

NAZWA PROJEKTU

CELE

KTO REALIZUJE

HARMONOGRAM REALIZACJI

ŹRODŁA FINANSOWANIA SZACUNKOWY KOSZT PROJEKTU W ZŁ

1. Budynek świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem, infrastrukturą techniczną i zjazdami z drogi gminnej

– Stworzenie warunków dla pobudzania aktywnościi integracji wśród mieszkańców;– Podniesienie standardu życia, wyrównywanie szans i poziomu życia na obszarze wiejskim– Poprawa stanu infrastruktury technicznej. 

Gmina Brzeg Dolny

2013

Środki własne Gminy Fundusze UE

ok. 1 024 268 zł

2. Wymiana wodociągu

– Poprawa stanu infrastruktury technicznej;- Poprawa warunków życia mieszkańców wsi. 

Gmina Brzeg Dolny

2012

Środki własne Gminy ok. 20 000 zł

3. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej

– Pobudzanie aktywności i integracji wśród mieszkańców;

– Poprawa estetyki wsi i wzrost jej atrakcyjności;

– Kształtowanie zmiany postawy do przyrody i dbałość o własną pracę.

 

Gmina Brzeg Dolny Rada Sołecka Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Żerków

2014-2020

Środki pozabudżetowe Środki własne Gminy ok. 130 000 zł

4. Budowa ciągów pieszo-rowerowych, chodników

– Poprawa stanu infrastruktury technicznej;

– Podniesienie standardu życia;

– Podniesienie zainteresowania sportem.

Gmina Brzeg Dolny

2015-2022

Środki własne Gminy ok. 150 000 zł

5. Budowa wiat drewnianych wraz z tablicami informacyjnymi o wsi i okolicy

– Zagospodarowanie wolnej przestrzeni;

– Przystanki turystyczne służące jako doskonała informacja o okolicy.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Żerków Rada Sołecka Sołtys

2015

Środki pozabudżetowe ok. 3 500 zł

6. Wybudowanie i oznakowanie ścieżki zdrowia (wraz z ścieżką edukacyjną)

– Poprawa estetyki wsi i wzrost jej atrakcyjności w oparciu o walory krajobrazowe.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Żerków Rada Sołecka Sołtys

2015

Środki pozabudżetowe ok. 5 000 zł

7. Rozbudowa placu zabaw

– Zagospodarowanie wolnej przestrzeni;

– Pobudzanie aktywności i integracji wśród mieszkańców.

 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Żerków Rada Sołecka Sołtys

2013-2015

Środki pozabudżetowe

ok. 20 000 zł Środki własne Gminy ok. 5 000 zł

8.Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa

– Stworzenie cyklicznego kalendarza imprez w Żerkowie;

– Promocja kalendarza wśród mieszkańców Gminy;

– Dotarcie do lokalnych mediów.

Rada Sołecka Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Żerków

2012-2022

Środki pozabudżetowe

ok. 30.000 zł Środki własne Gminy 10 000 zł

9. Założenie strony www.zerkow.brzegdolnv.pl

w tym bieżące administrowanie tj. wypełnianie treścią przez mieszkańców

– Promocja wsi i aktywności mieszkańców.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Żerków Rada Sołecka Sołtys

2013

Środki pozabudżetowe ok. 4 000 zł

10.Przeprowadzanie szkoleń dla mieszkańców z zakresu obsługi turystów, agroturystyki, obsługi kompu­tera, dostosowania gospo­darstw do standardów Unii i inne w miarę potrzeb

– Kreowanie potrzeb dokształcania i przekwalifikowania ; zawodowego mieszkańców dostosowanych do lokalnych warunków gospodarczych.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Żerków

2014-2022

Środki pozabudżetowe ok. 40.000 zł

11. Odnowa parku

– Zachowanie naturalnych ekosystemów;

– Zachowanie walorów estetycznych parku;

– Zachowanie waloru kulturowego parku.

Gmina Brzeg Dolny Rada Sołecka Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Żerków

2013-2016

Środki pozabudżetowe

ok. 50.000 zł Środki własne Gminy: 100 000 zł

12. Utwardzenie dróg

znajdujących się w obszarze sołectwa.

– Poprawa estetyki wsi;

– Poprawa funkcjonowania połączeń drogowych.

Gmina Brzeg Dolny

2014-2022

Środki własne Gminy ok. 700 000 zł